Účel sbírky:

Shromáždění finančních prostředků na pomoc dobrovolnému hasiči Jindřichu Šťastnému z Nesměřic, narozenému 5. 6. 1990, na splacení závazku vůči zdravotní pojišťovně, za právní služby apod., který vznikl v souvislosti s plněním výkonu člena SDH Nesměřice dne 27. 7. 2014 a dostal ho do tíživé finanční situace.
SDH NESMĚŘICE vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc dobrovolnému hasiči Jindřichu Šťastnému ml. na úhradu zdravotních výloh VZP, právních výloh a náklady rodině postižené v celkově zatím vyčíslené výši 1 060 000 Kč.


Jindřich byl odsouzen za těžké ublížení na zdraví, za událost, která se stala při čištění požární nádrže v Nesměřicích dobrovolnými hasiči v červenci 2014. Při vypouštění nádrže uvízla ve výpusti pod vodou devítiletá dívka, která se pohybovala v okolí nádrže za dohledu svého otce. Dívku z výpusti vyprostili přítomní dobrovolní hasiči včetně Jindřicha Šťastného a předali ji do péče RZS. Díky rychlému zásahu jak hasičů, tak lékařů se podařilo dívku zachránit.

I přesto byl Jindřich Šťastný označen za jediného viníka celé této události, odsouzen na 16 měsíců podmíněně a bylo mu uloženo uhradit veškeré zdravotní výlohy spojené s léčbou postižené dívky.

Vyšetřování a soudní proces, který byl v této věci veden, nevzal v potaz důležitá fakta. Především to, že za dívku byl v té době odpovědný její otec, dívka byla neplavec a skákala bez jakýchkoli plaveckých pomůcek v místech, kde byla hloubka až 190 cm. Požární nádrž není veřejné koupaliště a lidé se zde koupají na vlastní nebezpečí. Výpusť nemá takovou sílu, aby proud vody stáhl pod hladinu osobu plavající na hladině – a tento fakt odmítl soud zkoumat i přes to, že právní zástupce obžalovaného požadoval rekonstrukci události. Policie od začátku prováděla jednostranné vyšetřování, např. u výslechu nebyli všichni svědci události. Nebylo přihlédnuto ani k tomu, že dobrovolní hasiči včetně Jin­dřicha Šťastného se podíleli na záchraně dívky.

 

Veřejná sbírka pro Jindřicha Štastného

Osvědčení Krajského úřadu o konání sbírky

Jsme hluboce otřeseni postupem institucí, od kterých jsme očekávali objektivní a spravedlivý proces. Hasiči v naší obci jsou lidé, kteří jsou vždycky ochotni pomoci druhým a starají se o obec bez nároku na jakoukoli odměnu. Mezi jejich činnosti patří také údržba požární nádrže, kam se jezdí koupat lidé ze širokého okolí. Jindřich Šťastný patří mezi hasiče, kteří se ochotně účastní všech zásahů, pomáhal např. při všech povodních ve Zruči nad Sázavou, za zásah na povodních na Kolínsku v roce 2013 byl oceněn starostou města Mgr. Hujerem. Kromě odklízení následků živelních pohrom (požáry, vichřice atp.) pomáhá při pracovních brigádách, stovky hodin strávil při pracích na rekonstrukci hasičské zbrojnice a budování dětského hřiště v obci.

Jindra je obyčejný mladý kluk, který má před sebou celý život, a tento soudní proces už ho stál mnoho psychických i fyzických sil. Kromě zápisu v trestním rejstříku je nucen se vypořádat s vysokým finančním odškodněním. Na žádost J. Šťastného mu VZP prominula úhradu části nákladů, ale celková částka, kterou musí zaplatit zdravotní pojišťovně, ještě nemusí být konečná. Není jisté, zda se nepřihlásí rodina poškozené dívky o další odškodnění. Kvůli nešťastné události, za níž necítí žádnou vinu, se bude muset zadlužit po zbytek života, protože není v jeho silách zaplatit požadovanou částku.

Proto se obracíme na vás s žádostí o finanční příspěvek, který by pomohl Jindrovi pokrýt alespoň část z 1 000 000 Kč, kterou činí dosud náhrada nákladů léčení pro VZP, právní služby a další výlohy s případem související. Vaše příspěvky můžete posílat na zřízený bankovní účet u České spořitelny a. s., pobočka Zruč nad Sázavou, č. ú.: 00000 – 4291771339/0800, tato sbírka je transparentní, získané finanční prostředky budou použity výhradně k tomuto účelu.

Pomoci můžete i přispěním finanční částkou do autorizovaných a zapečetěných pokladniček, které jsou umístěné na deseti místech ve městě: lékárna PRIMAVERA, lékárna U Anděla, supermarket Tesco, sportovní hala, obchod Na Cestě – Jana Prchalová, prodejna potravin Happy – Jaroslava Šťastná, čerpací stanice V-GAS, info­centrum, knihovna ve spolkovém domě, pekárna Adélka.

Dárci, kteří budou požadovat potvrzení o poskytnutí daru do veřejné sbírky, se mohou obrátit na starostu SDH Nesměřice pana Jindřicha Šťastného st., telefon 705 211 560.

Děkujeme za jakýkoli obnos a projevy přízně.